Обществени Поръчки

Профил на Купувача

Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково

Номер: 00912-2016-0002

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на МБАЛ Червен бряг /ДПБ Карлуково няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нерввната система Групата включва: невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни . Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - чл.25, ал.3, т.3 във връзка с чл.28, ал.1, т.5 от ЗОП /допускат се варианти/

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2016 16:00

Състояние: Затворена

Публикувана на 01 април 2016г. в 11:20ч.
Съдържание
Решение
Обявление за поръчка
Указание
Технически Спецификации
Заповед Лекарства 2016
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Образец №5
Образец №7
Образец №8
Образец №9
Образец №10
Образец №11
Образец №12
Образец №13
Образец №14
Образец №15
Образец №16
Образец №17
Образец №18
Образец №19
Образец №20
Протокол №1
Протокол №2
Решение
Договор за доставка на лекарствени продукти
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка