Харта за правата на пациентите

Държавна психиатрични болница гара Карлуково осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.
ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:
1. ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчни и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
2. ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
3. ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
4. ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките па действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
5. ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА, ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ.
6. ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.
7. ДА ПОЛУЧИ ПЪЛIIА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЯ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
8. ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.
9. ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
10. ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
11. ДА БЪДЕ ЗАПОЗНА Т с разходите по лечението му, незавивимо от източника на плащане.
12. ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
13. ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред M3, РЗИ, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.
ЗА ПАЦИЕНТИ, поставени под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители.