Услуги

Услуги предлагани в ДПБ-Карлуково

  • Писменно съобщение за смърт.
  • Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК.
  • Издаване на дубрикат на болничен лист.
  • Издаване на медицинска документация/медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./
  • Изготвяне на етапна епикриза.
  • Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно зеведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи.
  • Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи.
  • Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи.
  • Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет.
№ по редВид на обществените услугиАдминистративна услуга на организация, предоставяща обществени услугиОснование за предоставяне на услугатаНеобходими документи ТаксаСрок за изпълнение на услугата
1Здравни услугиПисмено съобщение за смъртЗакон за гражданската регистрацияДокумент за самоличност на починалия. Медицинска документация за починалия. При отказ на близките за аутопсия на починалия се попълва молба до Директора на ДПБ Карлуково за освобождаване от аутопсия. Типова бланка – във всички отделения. Без таксаПри установяване на смъртта на лице, настъпила в ДПБ Карлуково
2Здравни услугиИздаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛККНаредба за медицинската експертиза – чл. 7Документ за самоличност на пациента, медицинска документация, лична амбулаторна карта /ЛАК/ на пациента.Без таксаВ деня на изписване /дехоспитализация/ на пациент от отделение на ДПБ Карлуково.
3Здравни услугиИздаване на дубликат на болничен листНаредба за медицинската експертиза – чл. 53Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ Карлуково в свободен текст от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лица, която се прилага в ЛАК. Посочва се причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се вписва „Дубликат“ Без таксаВ рамките на работния ден
4Здравни услугиИздаване на медицинска документация/медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./Закон за здравето – чл. 27, Национален рамков договорИздава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ Карлуково в свободен текст, като се посочва причината за издаване на документите.Без таксаПет работни дни
5Здравни услугиИзготвяне на етапна епикризаНаредба № 49 от 18.10.2010г. на МЗ – чл. 23Лист История на заболяванетоБез таксаВ деня на превеждане на пациента в друго отделение на ДПБ Карлуково
6Здравни услугиИзготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижиНаредба № 49 от 18.10.2010г. на МЗ – чл. 23Лист История на заболяванетоБез таксаВ деня на изписване /дехоспитализация/ на пациент от отделение на ДПБ Карлуково.
7Здравни услугиПредоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документиЗакон за здравето – чл. 28б, ал. 1Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ Карлуково в свободен текст, като се посочва причината за предоставяне на здравната информация и копията от медицинските документи. Без таксаПет работни дни
8Здравни услугиЗапознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документиЗакон за здравето – чл. 28б, ал. 3Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ Карлуково в свободен текст, като се посочва причината за предоставяне на здравната информация и копията от медицинските документи.Без таксаПет работни дни